Ga naar de inhoud

Huishoudelijk reglement

Augustus 2008

Doel.
Artikel 1.
Bridgeclub 2000 stelt zich ten doel om met veel plezier de bridgesport te beoefenen.

Algemeen.
Artikel 2.
In dit reglement wordt verstaan onder:
ALV: de Algemene leden vergadering.
DB : het Dagelijkse bestuur.

Artikel 3.
Het domicilie van de club is gevestigd ten huize van de secretaris.

Artikel 4.
Het clubjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus d.a.v.

Leden.
Artikel 5.
De aanmelding voor het lidmaatschap gebeurt bij de secretaris.
Deze zorgt voor de juiste aanmeldingsprocedure.

Artikel 6.
Een lid kan wegens het schaden van de clubbelangen door het bestuur worden geschorst dan wel worden geroyeerd. De geroyeerde heeft het recht van beroep bij de ALV.

Artikel 7.
a. Ieder lid wordt geacht de regels van de club te kennen. Deze zijn verstrekt of liggen ter inzage bij het secretariaat.
b. Alle besluiten, welke door de ALV worden genomen zijn bindend.
c. De contributie wordt jaarlijks geïndexeerd. Entree gelden voor nieuwe leden bedragen € 10,00
d. Van ieder lid wordt verwacht dat de financiële verplichtingen tijdig aan de club worden voldaan.
e. De leden zijn na afloop van een bridgebijeenkomst allen verantwoordelijk voor het opruimen van de speelaccommodatie.

Artikel 8.
Leden hebben het recht;

a. tot deelname aan de wekelijkse speelbijeenkomsten en andere evenementen in het
kader van BC. 2000.
b. tot het bijwonen van de ALV, het doen van voorstellen, het uitbrengen van een stem.

Bestuur.
Artikel 9.
Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel 10.
Verkiezing.
De bestuursleden worden gekozen tijdens de ALV.
De bestuursleden hebben zitting voor drie jaren en treden af volgens een vastgesteld rooster.
Aftredende bestuursleden kunnen zich herkiesbaar stellen.

Artikel 11.
Kandidaatstelling.
Kandidaten kunnen schriftelijk worden gesteld door:
a. het bestuur
b. een voordracht van minstens 5 leden.

Artikel 12.
a. Het bestuur is bevoegd tot het doen van uitgaven en het aangaan van verplichtingen mits deze zijn gedekt door de in de ALV aangenomen begroting dan wel door afzonderlijke besluiten van de Algemene vergadering. Uitvoering van een bestuursbesluit als hier bedoeld geschiedt door de voorzitter tezamen met de secretaris en/of penningmeester.
b. Onvoorziene uitgaven tot een bedrag van vijfhonderd euro behoeven goedkeuring van het bestuur, wel wordt e.e.a. aan de leden kenbaar gemaakt. Onvoorziene uitgaven hoger dan genoemd bedrag behoeven goedkeuring van de ALV.

Artikel 13.
De voorzitter leidt BC. 2000 en alle vergaderingen. Hij heeft het recht daarin de discussies te sluiten wanneer hij meent dat de vergadering voldoende is ingelicht, doch is verplicht deze weer te openen indien de meerderheid van de leden dit wensen. Hij is de woordvoerder van het bestuur en is belast met de representatie van de club.

Artikel 14.
De secretaris voert namens het bestuur de briefwisseling van de club. Hij/zij beheert het archief.
In de ALV brengt hij/zij namens het bestuur verslag uit over het afgelopen jaar. Hij/zij houdt de notulen bij van alle vergaderingen welke na goedkeuring worden ondertekend.
Zij/hij houdt de ledenadministratie bij in overleg met de penningmeester.
Bestuursbesluiten worden door haar/hem gepubliceerd, voor zover het bestuur dit nodig vindt.

Artikel 15.
De penningmeester beheert de gelden van de club en zorgt voor alle aan de vereniging toekomende baten. Hij doet die uitgaven, welke het gevolg zijn van de toepassing van dit reglement en van de uitvoering van besluiten van de ALV. Voor andere uitgaven behoeft hij machtiging van het bestuur.
Hij houdt tevens het ledenregister bij i.s.m. het secretariaat.

Hij is verplicht, de bestuursleden en/of de kascommissie te allen tijde inzage van de administratie en kas te geven.

In de ALV dient hij namens het bestuur een begroting in voor het lopende clubjaar en legt hij verantwoording af voor het afgelopen jaar.

Artikel 16.
Het bestuur kan commissies van bijstand benoemen. Daarnaast kan op verzoek van een lid een commissie van beroep worden geformeerd.

Vergaderingen.
Artikel 17
De vergaderingen worden verdeeld in:
a. Bestuursvergaderingen – elke vergadering gevormd door het DB.
b. Algemene ledenvergaderingen- vergadering van de leden en het DB
c. Buitengewone algemene ledenvergaderingen- vergaderingen die op speciaal verzoek worden gehouden.
d. Het bestuur schrijft een ALV uit.
b. tussen 1 september en 1 november
c. op verlangen van tenminste 2 DB leden.
d. op verlangen van tenminste 15 leden

In gevallen van sub dd dient hiervoor en schriftelijk gemotiveerd verzoek bij het bestuur worden ingediend.

Artikel 18
De aankondiging en de agenda voor de ALV dienen tenminste 14 dagen voor de dag van de vergadering aan de leden bekend te zijn gemaakt.

Artikel 19.
Door de leden voorgestelde kandidaten voor het bestuur, bedoeld in artikel 11, moeten op een getekend verzoek tenminste een week voor de datum van ALV schriftelijk worden ingediend bij de secretaris.

Kascommissie
Artikel 20.
a. De kascommissie bestaat uit twee leden en een plaatsvervangend lid, welke niet tot het bestuur behoren en uit de ALV zijn gekozen.
b. Zij controleert de boeken, bescheiden en geldmiddelen.
c. Zij brengt na de controle hiervan een rapport uit aan het bestuur.
d. Zij dient uiterlijk drie weken voor de ALV haar eind verslag in, al dan niet vergezeld van een voorstel tot het verlenen van décharge aan het bestuur over het afgelopen boekjaar.

Slotbepalingen.
Artikel 21.

De interne wedstrijden worden gespeeld volgens vastgesteld competitie-en wedstrijdreglement

Artikel 22.
In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur.

Artikel 23.
Dit reglement treedt in werking onmiddellijk na goedkeuring van de ALV.